eZPublish  3.8
eZPlainXMLOutput Class Reference
+ Inheritance diagram for eZPlainXMLOutput:
+ Collaboration diagram for eZPlainXMLOutput:

Public Member Functions

 eZPlainXMLOutput (&$xmlData, $aliasedType)
 
outputText ()
 
- Public Member Functions inherited from eZXMLOutputHandler
attribute ($name)
 
 attributes ()
 
 eZXMLOutputHandler (&$xmlData, $aliasedType)
 
 hasAttribute ($name)
 
 isValid ()
 
viewTemplateName ()
 
viewTemplateSuffix (&$contentobjectAttribute)
 
 xmlData ()
 

Member Function Documentation

eZPlainXMLOutput::eZPlainXMLOutput ( $xmlData,
  $aliasedType 
)
& eZPlainXMLOutput::outputText ( )
virtual

Implements eZXMLOutputHandler.


The documentation for this class was generated from the following file: